KURSINNEHÅLL OCH KURSMÅL

Förkunskaper: Inga formella krav på förkunskaper.

Åldersgränsen är 15 år.


Efter avslutad vattenskoterutbildning ska du kunna:

1. Beskriva tillämpliga sjövägsregler

2. Förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön

3. Identifiera vanligt förekommande sjömärken och sjövägmärken samt symboler förkortningar på sjökort

4. Välja rätt sjökort och bestämma en position

5. Förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp

6. Beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning

7. Beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning

8. Identifiera skyddade områden och förbudsområden

9. Lokalisera tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser

10. Tillämpa säker fart och förutse risker

11. Visa färdighet i att framföra en vattenskoter på ett betryggande vis med särskild vikt på säkerhet, miljö och hänsyn

KURSENS INNEHÅLL: 

DEL 1: Teori (självstudier) ca 8 timmar

- Vattenskoterns uppbyggnad, konstruktion, egenskaper och begränsningar samt olika typer av vattenskotrar

- Sjövett, förhållningssätt på sjön samt tillämpliga delar av allemansrätten

- Sjövägsreglerna med särskild vikt vid regel 1-9 och 13-20

- Fasta och flytande sjömärken samt sjövägmärken

- Navigationshjälpmedel, användning och begränsningar

- Sjökortets uppbyggnad, symboler och förkortningar

- Säkerhetsutrustning inklusive flytväst, hjälm, våtdräkt, bogserlina, brandsläckare, paddel, mobiltelefon med vattentätt fodral, samt dödmansgrepp

- Metoder för att tillkalla hjälp vid nödsituation

- Risker och personskador relaterade till vattenskoterkörning

- Hypotermi - risker och förebyggande åtgärder

- Anpassad fart och hänsyn samt bullerpåverkan

- Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning inkluderat körning i strandnära och grunda områden

- Skyddade områden och förbudsområden

- Befälhavarens ansvar, tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser vid framförande av vattenskoter

- Sjösättning och upptagning av vattenskoter

DEL 2: Teori (på plats i utbildningslokalen i Sandviken eller på distans via Microsoft Teams) ca 3,5 timmar

- Fördjupning och diskussion

 • Sjövett, förhållningssätt på sjön samt tillämpliga delar av allemansrätten
 • Anpassad fart och hänsyn samt bullerpåverkan
 • Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning inkluderat körning i strandnära och grunda områden

- Grundläggande navigation

 • Välja rätt sjökort med rätt skala
 • Bestämma avstånd och position i sjökort
 • Visuell navigation • Färdplanering

- Körteknik och handhavande av olika typer av vattenskotrar

- Riskbedömning och fartens påverkan

- Nödåtgärder

 • Ta sig upp på vattenskotern från vattnet
 • Hjälpa en person upp ur vattnet med vattenskoter
 • Vända tillbaka en vält vattenskoter i vattnet
 • Bogsering

DEL 3: Praktiska övningar samt skriftlig tentamen. Vi börjar med ett skriftligt prov som tar ca 60 minuter. Därefter ca 4 timmar med praktiska övningar. Det skriftliga provet sker i Sandvikens Segelsällskaps föreningslokal vid Bångs. Vi lägger i vattenskotrarna via ramper som ligger i anslutning till lokalerna. 

- Genomgång av säkerhetsutrustning

- Genomgång av vattenskotern, motorkontroll och tankning/laddning

- Lågfartsmanöverövningar

 • Uppstart av vattenskoter
 • Köra fram till en boj eller brygga, stanna nära objektet, hålla vattenskotern stilla och därefter backa undan under kontrollerade former
 • Tillämpa svallfri fart och förstå vilka farter som bygger svall
 • Köra med passagerare
 • Förtöjning

- Högfartsmanöverövningar

 • Fri körning för att hitta balans, gas, gasavdrag och back
 • Körning över vågor/svall i olika farter och vinklar
 • Girar i lugnt vatten samt girar i vågor eller svall

- Undanmanöverövningar

 • Slå av gas och kontrollera glidsträcka
 • Slå av gas och ge back
 • Slå av gas och ge fullt roderutslag
 • Slå av gas, gira och ge gas med kraftigt roderutslag

- Nödåtgärder

 • Paddla med vattenskoter, simulering av motorstopp

De praktiska övningarna genomförs efter de teoretiska momenten och leds av en instruktör med vattenskoter. Deltagarna tar med egen vattenskoter. Övningarna avslutas med en genomgång ledd av instruktören där de praktiska momenten diskuteras och möjlighet till reflektion och frågor finns. När du klarat teorin och praktiken är ditt vattenskoterkörkort klart!